Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. W myśl Ustawy podmiot korzystający ze środowiska w zakresie wykraczającym poza ramy zwykłego korzystania z wód powinien uzyskać POZWOLENIE WODNOPRAWNE. Zgodnie z art 122 ust. 1, jeżeli Ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód, w tym:
   • pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
   • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód; mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 3. wykonanie urządzeń wodnych,
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 5. długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej;
 6. piętrzenie wód powierzchniowych;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych;
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się dokumentację operat wodnoprawny, wykonany zgodnie z art. 131 i 132 Ustawy.

 
 
« powrót|drukuj