Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Raporty oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest opracowaniem powstającym w wyniku szczegółowej analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko, tzw. Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) to sformalizowana procedura prowadzona w ramach postępowania administracyjnego, której celem jest wydanie decyzji zezwalających na realizację określonych inwestycji.

 

OOŚ jest regulowana prawem, przede wszystkim przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. Nr 62, 2001 poz. 627) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z 2/09/2002 r. (DZ. U. Nr 179, poz. 1490).

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje zgodne z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 
 
« powrót|drukuj